شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
سازمان آموزش و پرورش با هماهنگي با وزارت بهداشت دست به اقدام بازگشايي مدارس زده و تا آنجايي که گفته اند پروتکل ها رعايت ميشود اما مسعله مهم کودکي کردن کودکان است و اينکه وقتي مشغول بازي ميشوند فقط به بازي فکر کرده و تمام موارد احتياط را کنار مي گذارند .
تسبیح دیجیتال
به سوي فردا
رتبه 0
0 برگزیده
1191 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
به سوي فردا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top