شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
2-
99/2/30
درد حسن درد اجتماعي نيست تنها چيزي که فکرنمي کند درد مردم است ايشان فقط به جيب خودشان فکر ميکنند لااقل يکما ديگر جا داشت ومردم به اين امر راضي بودن درد ايشان فروش بنزين بود وهست چراکه ايشان عرضه واداره مملکت را ندارد ايشان ازسه ماه پيش خودشان طرح هوشمندانه را رعايت کردن هيچوقت در ميان مردم نبودن باز اگر سفرهاي بين شهرستانها را باز نميکرد ما بيمار کمتري داشتيم
mp3 player شوکر
به سوي فردا
رتبه 0
0 برگزیده
1193 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
به سوي فردا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top