شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
2-
99/2/30
به آقاي روحاني يا همان فزي خودماان که دستور داده شد ؟ ولي ايشان در تلوزيون ظاهر شد وشروع کرد به جوک گفتن : به نقل از اين و آن که يکي ميگود تهران را ازشرق وغزب جدا کنيم يکي ديگر ميگويد شمل شهر وجنوب را وحروحر ميخندد آقاي ريس يا دراتاق فکرشما يمشت نادان هستند وي رنداند که شمارا !1111
ايشان جک گوي خوبي هستند ميگويد مردم از مراجه به اارات خوداري کنند وازطرفي ادارات بايد بسرکار برگردن چرا؟ اقاي عزيز فري خان وقتي اداره جات باز باشه مردم مراجه ميکنند يا شما اخبار جهان را نداريد يا در خوابيد هنوز بابا چند کشور دستور بستن کل ممغغازه ها را به جز خدماتي ها ماباقي بستن رفت وامدها تحت کنترل است هرچند که اشان يک روز ازخبرهاي ايران عقبند چچچچچ
تسبیح دیجیتال
به سوي فردا
رتبه 0
0 برگزیده
1193 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
به سوي فردا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top